Mosala09 1595 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

64 nước, 4 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua