Quân đen 0 0
Mosala09 1595 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

43 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua