Mosala09 1595 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

42 nước, 2 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua