Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

31 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ