dang0810 1465 -14
choilavui 1516 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

29 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ