dang0810
  • Cờ úp: Số trận: 5819, Thắng: 2566, Thua: 3252, Điểm: 1457
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dang0810