dang0810 1471 -12
choiluonnhe 1528 +12

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

69 nước, 11 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ