Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

79 nước, 8 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua