Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

26 nước, 2 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ