Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

83 nước, 14 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết