DuyQuan 1496 +12
thaip 1408 -12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

64 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ