Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

85 nước, 10 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ