Bachoc999 1988 +12
Vanmui 1926 -12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

60 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ