Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

56 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết