Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

151 nước, 20 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết