Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

66 nước, 6 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết