Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

133 nước, 15 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua