Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

33 nước, 4 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ