Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

136 nước, 21 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết