Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

32 nước, 3 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ