qhxdvt1 1741 +17
Magis 1725 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

66 nước, 7 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua