Magis 1708 -17
qhxdvt1 1758 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

19 nước, 1 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết