qhxdvt1 1775 +17
Magis 1691 -17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

104 nước, 10 phút : 56 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua