Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

76 nước, 12 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua