Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

64 nước, 11 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua