Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

81 nước, 14 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết