chenhat
  • Cờ tướng: Số trận: 18, Thắng: 8, Thua: 10, Điểm: 1398
  • Cờ úp: Số trận: 3969, Thắng: 1972, Thua: 1992, Điểm: 1521

Các trận gần đây của chenhat