giangson1985
  • Cờ tướng: Số trận: 57, Thắng: 39, Thua: 18, Điểm: 1560
  • Cờ úp: Số trận: 15, Thắng: 8, Thua: 7, Điểm: 1406

Các trận gần đây của giangson1985