giangson1985
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 10, Thua: 2, Điểm: 1510
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của giangson1985