hoang231
  • Cờ tướng: Số trận: 42, Thắng: 26, Thua: 16, Điểm: 1462
  • Cờ úp: Số trận: 4738, Thắng: 2707, Thua: 2022, Điểm: 1600

Các trận gần đây của hoang231