hoatien8286
  • Cờ tướng: Số trận: 39, Thắng: 18, Thua: 20, Điểm: 1373
  • Cờ úp: Số trận: 8521, Thắng: 4667, Thua: 3849, Điểm: 1705

Các trận gần đây của hoatien8286