trungnien 1418 +16
ducmatto 1412 -16

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2022

2 nước, 1 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ