Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

80 nước, 8 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua