Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

54 nước, 6 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết