Kiểu: Cờ úp, 9/12/2022

49 nước, 4 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết