ndkc 1593 -20

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

68 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết