ndkc 1573 +14

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

62 nước, 5 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết