ndkc 1587 -19

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2022

108 nước, 8 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua