Xuanhoan 1593 -18

Kiểu: Cờ tướng, 20/1/2023

119 nước, 10 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết