Xuanhoan 1557 -18

Kiểu: Cờ tướng, 20/1/2023

53 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua