Xuanhoan 1524 +17

Kiểu: Cờ tướng, 20/1/2023

69 nước, 7 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua