avganti1 1694 -19

Kiểu: Cờ tướng, 20/1/2023

80 nước, 11 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết