Kiểu: Cờ tướng, 22/1/2023

59 nước, 9 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết