Kiểu: Cờ tướng, 22/1/2023

65 nước, 7 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ