Kiểu: Cờ tướng, 22/1/2023

24 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ