Kiểu: Cờ tướng, 22/1/2023

43 nước, 5 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết