Sori12345 1621 -15
phucnhan 1611 +15

Kiểu: Cờ úp, 8/2/2023

57 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết