Karshine 1506 +13
ychime 1479 -13

Kiểu: Cờ úp, 16/3/2023

62 nước, 9 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua