Kiểu: Cờ úp, 17/3/2023

21 nước, 1 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết