Karshine 1440 +20
phanthinh76 1560 -20

Kiểu: Cờ úp, 17/3/2023

82 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết