lamdaigia 1548 +12
vodoicoup 1465 -12

Kiểu: Cờ úp, 23/3/2023

120 nước, 15 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua